Formulár, odstúpenie od zmluvy

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(skopírujte celý text do wordu, vyplňte a zašlite "word formát"  formulár na obchod@horns.sk len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu:

Predávajúci: NOTE, s.r.o.
Adresa predávajúceho: Nejedlého 31, 841 02 Bratislava

E-shop predávajúceho: www.horns.sk

E-mail predávajúceho: obchod@horns.sk

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na nasledujúci tovar :

Číslo objednávky:

Meno a priezvisko spotrebiteľa:

Adresa spotrebiteľa:

E-mail spotrebiteľa:

Platbu žiadam vrátiť na číslo účtu:

Suma musí byť poukázaná na účet z ktorého bola odpísaná

Dátum objednania / dátum prijatia:

Podpis:

Dátum:

(iba ak odosielate v tlačenej podobe)

Poučenie: Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru / uzavretia zmluvy o poskytnutí služby / uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči. Vyplnený formulár nám odošlite poštou, e- mailom alebo doručte osobne na hore uvedenú adresu. Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe.